ZASADY REKRUTACJI

GRUPA OBSZARÓW

Studia w wieku dojrzałym 40+ dedykowane są:

  • dla osób w wieku 40+ (również dla członków regionalnej sieci  Uniwersytetu Trzeciego Wieku) WSG
  • dla kandydatów na studia wieczorowe 

Rekrutacja letnia na rok akademicki 2015/2016 trwa do 30 września 2015 r.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia jest złożenie następujących dokumentów:

  • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl. Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia
  • świadectwo dojrzałości, odpis lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu
  • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem)
  • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 80 zł
     

Każdy Kandydat na studia pierwszego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 80 zł. na konto Uczelni: 47 1440 1215 0000 0000 0494 1055. Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Zaproszenie na podpisanie umowy o studia Kandydat otrzyma ok. 10 lipca, w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Opłata za studia:

czesne dla obszaru studiów "człowiek i społeczeństwo" oraz "zdrowie i czas wolny" w systemie stałym obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 na I, II i III rok studiów:

1 rata 2 900,00 zł
2 raty 1 500,00 zł
4 raty  769,00 zł
10 rat  320,00 zł
12 rat   278,00 zł

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85 - 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl