SYLWETKI WYKŁADOWCÓW

GRUPA OBSZARÓW

SYLWETKI WYBRANYCH WYKŁADOWCÓW realizujących zajęcia na obszarze studiów "człowiek i społeczeństwo"

prof. dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, pedagog i germanistka, pracownik naukowy Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, specjalizuje się w edukacji dorosłych, edukacji całożyciowej i pedagogice porównawczej. Redaktor naczelna "Rocznika Andragogicznego", wiceprezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, autorka licznych monografii i artykułów naukowych poświęconych tematyce edukacji całożyciowej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dorosłych.

 

prof. dr Alicja Kozubska - pedagog, specjalizuje się zwłaszcza w pedagogice rodziny. Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień: zakłóceń funkcjonowania rodziny i ich skutków w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży; możliwości i ograniczeń współpracy podmiotów edukacyjnych, głównie rodziny i szkoły; uwarunkowań i trudności w pracy nauczyciela - wychowawcy.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim. Pracownik Katedry Dydaktyki Ogólnej, a następnie Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od roku 2008 pracuje w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki, początkowo na stanowisku adiunkta jako kierownik Katedry Nauk o Rodzinie. Od roku 2011 roku, na stanowisku profesora , pełni funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Jest autorką ponad 60 artykułów, opublikowała monografię „Opieka i wychowanie w rodzinie z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim” (2000), współautorka 3 i redaktorka 2 publikacji zwartych, organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji i seminariów naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Współorganizująca kierunek „nauki o rodzinie” w WSG, współtwórca jednego z pierwszych w Polsce Uniwersytetu Rodzinnego kładącego duży nacisk na pedagogizację rodziców, recenzent „Rocznika Andragogicznego”, twórca i współtwórca wielu programów studiów podyplomowych, ekspert  i konsultant w projektach badawczych i dydaktycznych, wyróżniona nagrodami indywidualnymi i zespołowymi rektora UKW (II st.) 1996, 2006 i 2010r. oraz (III st.) 2004r.

dr Remigiusz Koc - psycholog społeczny, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jako trener współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi oraz uczestniczy w licznych projektach szkoleniowo-doradczych na terenie całego kraju. Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów licencjackich na kierunku politologia i nauki społeczne. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W ramach działalności dydaktycznej i szkoleniowej specjalizuje się przede wszystkim

w tematyce zarządzania zespołem, kierowania konfliktem, doskonalenia kompetencji trenerskich i autoprezentacyjnych, budowania optymalnych relacji interpersonalnych, zastosowania technik mentoringu oraz coachingu. Remigiusz Koc naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru stosowanej psychologii społecznej, psychologii zarządzania oraz psychologii ucznia i nauczyciela. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz aktywnym uczestnikiem wielu projektów badawczych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Prywatnie, miłośnik tenisa ziemnego, współczesnej literatury polskiej oraz poczucia humoru Jacka Poniedzielskiego.

doc. Przemysław Ziółkowski - historyk i pedagog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSG, Dyrektor Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego oraz Placówki Doskonalenia Nauczycieli WSG. Absolwent kilku studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń. Kierownik i koordynator projektów edukacyjnych oraz inicjator i popularyzator różnych innowacyjnych form edukacji ustawicznej. Wykładowca w placówkach doskonalenia nauczycieli, twórca wielu programów kursów i studiów podyplomowych dla kadr oświaty. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Zainteresowania naukowe to dydaktyka akademicka, samorządność uczniowska oraz edukacja osób starszych. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: historia wychowania, teoria wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, gerontologia, techniki komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, zarządzanie projektami, warsztaty kompetencji pedagogicznych, relacje społeczne, pedeutologia. Autor kilkunastu artykułów naukowych, czterech książek: Student 50+, poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku (2013), Wybrane kompetencje społeczne, skrypt dla studentów (2014), Samorząd uczniowski - idee, uwarunkowania i doświadczenia (2014), Teoretyczne podstawy kształcenia (2015) oraz współautor trzech publikacji zwartych: Artystyczny uniwersytet dziecka i rodzica (2014), Nauczyciel w drodze do profesjonalizmu (2014), Zrozumienie rynku pracy krokiem do sukcesu (2015).

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85 - 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl